Na kojem zakonu se temelji poslovanje nekretninama u Republici Hrvatskoj?

Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina uređuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, opći uvjeti poslovanja, prava i obveze posrednika u prometu nekretnina, agenata posredovanja u prometu nekretnina i nalogodavaca, posrednička naknada, stručni ispit za obavljanje poslova agenta nadzor i upravne mjere nad obavljanjem posredovanja u prometu nekretnina.

Zašto se potpisuje ugovor o posredovanju između agencije i prodavatelja nekretnine?

Potpis ugovora o posredovanju, pored toga što je njegovo potpisivanje regulirano Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, štiti obje ugovorne strane da će dogovoreni uvjeti suradnje biti ispoštovani. Podavatelj time osigurava da će agencija u potpunosti štititi njegove interese u procesu kupoprodaje, a agencija se štiti da će prodavatelj u konačnici ispoštivati dogovor o plaćanju agencijske naknade.

Ima li agencija MEDIAR NEKRETNINE licencu za obavljanje poslova posredovanja u prometu nekretnina?

Da, agencija MEDIAR NEKRENTINE ima licencu Ministarstva gospodarstva za obavljenje poslova posredovanja u prometu nekretnina i upisana je u registar posrednika kod Hrvatske gospodarske komore pod brojem 153/2023.

Koje su obveze agencije kao posrednika?

Na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, obveze posrednika su sljedeće:

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Koje su obveze prodavatelja kao nalogodavca?

Na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, obveze posrednika su sljedeće:

 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla i njegove isplate, isplatiti posredniku posredničku naknadu,
 6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Koje dokumente prodavatelj treba predočiti prilikom kupoprodaje nekretnine?

Prilikom prodaje nekretnine prodavatelj bi trebao predočiti ZK izvadak (vlasnički list)predmetne nekretnine, uporabnu dozvolu (ili drugi dokument koji zamjenjuje uporabnu dozvolu – uvjerenje za uporabu, rješenje o izvedenom stanju) i energetski certifikat nekretnine. Ako je riječ o zemljištu, potrebna je kopija katastarskog plana, poželjno je ishoditi i urbanističke uvjete gradnje ili izvode iz prostornog plana temeljem kojeg je vidljivo za što je predmetno zemljište predviđeno.

Gdje se sve oglašava moj stan nakon dogovora suradnje s agencijom?

Vaša nekretnina odmah po objavi oglasa postaje vidljiva na stranicama agencije i najvažnijim portalima specijaliziranim za prodaju nekretnina. Nadalje, prezentira se klijentima iz naše velike baze koji su u procesu pronalaska nekretnine stana/kuće/poslovnog prostora. Isto tako, nekretnina se odmah po objavi oglasa šalje svim partnerskim agencijama za nekretnine te na taj način postaje izložena još većem broju potencijalnih kupaca/najmoprimaca.

Mogu li prodavati/iznajmljivati stan preko više agencija?

Naravno, agencija MEDIAR NEKRETNINE potpisuje sa svojim klijentima otvorene ugovore o posredovanju gdje prodavatelj/najmodavac slobodno može prodavati/iznajmljivati svoju nekretnu i sam i putem drugih agencija.

Mogu li raskinuti ugovor o posredovanju i prije ugovornog roka ukoliko nisam zadovoljan radom agencije?

Naravno, ugovor o posredovanju se može raskinuti u bilo koje vrijeme ukoliko niste zadovoljni radom agencije, bez ikakvih skrivenih troškova i penala.

Planiram prodaju nekretnine. Mogu li doći u ured agencije na konzultacije vezano za cijenu nekretnine i prodajni proces.

Naravno, slobodno nas i bez obveze posjetite u našem uredu u ulici Grada Mainza. Biti će nam drago da Vas uputimo u sve aspekte prodaje Vaše nekretnine.

Koje je radno vrijeme agencije i agenata?

Agencija i agenti imaju fleksibilno radno vrijeme i uvijek ćemo se potruditi prilagoditi Vašim potrebama. Isto tako, često radimo vikendom, ovisno o potrebama i raspoloživosti klijenata. Agenti su uvijek dostupni na telefon.

Provjerava li agencija dokumentaciju nekretnina koje ima u ponudi i jesu li nekretnine koje ima u ponudi sigurne za kupnju?

Naravno, prva stvar koju agent radi prilikom preuzimanja nekretnine u ponudu agencije je provjera vlasničke dokumentacije. Agencija MEDIAR NEKRETNINE garantira da su nekretnine koje ima u ponudi sigurne za kupnju.

Što je Kupoprodajni ugovor?

Ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac se obvezuje platiti mu cijenu. Nakon primitka kupoprodajne cijene, Prodavatelj izdaje kupcu izričitu izjavu da pristaje da kupac ishodi uknjižbu prava vlasništva na svoje ime – tzv. tabularna izjava (clausula intabulandi).

Što je to tabularna izjava i čemu ona služi?

Tabularna izjava je dokument kojim prodavatelj potvrđuje da je od kupca primio ukupnu kupoprodajnu cijenu i da mu dopušta upis prava vlasništva nad predmetnom nekretninom. Može biti sadržana u samom ugovoru ili posebnoj ispravi koja se nadovezuje na Ugovor o kupoprodaji.

Tko određuje cijenu nekretnine, ja kao prodavatelj/najmodavac ili agencija?

Cijenu nekretnine određuje vlasnik nekretnine. Agent Vam može dati savjet i mišljenje o cijeni, ali konačnu odluku po kojoj cijeni će se nekretnina nuditi na tržišu, i u konačnici prodati/iznajmiti određuje vlasnik nekretnine.

Moraju li se kupoprodajni ugovor i/ili predugovor ovjeriti kod javnog bilježnika?

Kupoprodajni predugovor se nužno ne mora ovjeriti kod javnog bilježnika (iako mi kao agencija uvijek savjetujemo da se ovjeri), dok se kupoprodajni ugovor i tabularna izjava nužno moraju ovjeriti od strane javnog bilježnika.

Kada se potpisuje predugovor, a kada ne?

Predugovor o kupoprodaji nekretnine se potpisuje u više različitih slučajeva. Najčešći slučaj je kada kupac kupuje stan putem stambenog kredita ili kada se u trenutku potpisa ne isplaćuje ukupan iznos kupoprodajne cijene. Drugi slučajevi se najčešće odnose na situacije kada stan u trenutku potpisa predugovora nije spreman za ustupanje kupcu u posjed (prodavatelj u stanu ima podstanara još neko vrijeme, prodavatelj živi u stanu i ne može se u tom trenutku preseliti i sl.).

Koji se iznos kapare plaća kod potpisa predugovora?

Iznos kapare se dogovara između prodavatelja i kupca i najčešće iznosi između 5 i 10% kupoprodajne cijene nekretnine.

Kada se plaća agencijska provizija prilikom prodaje nekretnine?

Agencijska naknada se plaća na kraju kupoprodajnog procesa, nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene od strane kupca.

Postoje li još kakvi troškovi osim poredničke naknade koje sam dužan platiti agenciji?

Ne, osim posredničke naknade (i to samo u slučaju da kupac s kojim Vas je agencija dovela u vezu kupi Vašu nekretninu) nemate nikakvih drugih ”skrivenih” troškova i naknada.

Koliko u Republici Hrvatskoj iznosi porez na promet nekretnina i tko ga plaća?

U Republici Hrvatskoj, obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Plaćanje poreza na promet nekretnina uređeno je Zakonom o porezu na promet nekretnina. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3% tržišne vrijednosti nekretnine, a visina poreza se određuje na osnovu cijene utvrđene u kupoprodajnom ugovoru i procjene nadležne porezne uprave.

Nekretnine na koje se plaća porez na dodanu vrijednost oslobođene su od plaćanja poreza na promet nekretnina.

Mogu li stranci kupovati nekretnine u Hrvatskoj?

Građani zemalja EU mogu bez ograničenja kupovati nekretnine u Hrvatskoj jednako kao i hrvatski državljani. Za zemlje izvan EU vrijedi načelo reciprociteta te to ovisi od države do države.

Mogu li prodavati svoju nekretninu ako je na nekretnini zabilježba hipoteke banke?

Naravno, možete slobodno i bez ograničenja prodavati svoju nekretninu ukoliko na njoj imate hipoteku banke. To je uobičajena procedura koju će Vam agent detaljno objasniti, kako Vama tako i potencijalnom kupcu.

Imam li pravo birati potencijalnog najmoprimca ili moram prihvatiti prvog zainteresiranog najmoprimca kojeg mi agencija dovede?

Naravno, odabir najmoprimca s kojim ćete potpisati ugovor o najmu je isključivo na Vama. Ovisno o Vašim preferencijama, agent može napraviti izbor odgovarajućih najmoprimaca, ali Vi u konačnici donosite odluku koji ćete kandidata odabrati za Vašeg najmoprimca.

Moram li biti u stanu kad dolazi potencijalni kupac?

Ne, možete imati potpuno povjerenje u agenciju i Vašeg agenta da će Vašu nekretninu prezentirati u najboljem svjetlu i maksimalno zastupati Vaše interese.