Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14) agencija za nekretnine MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

 

 1. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za nekretnine MEDIAR NEKRETNINE d.o.o.(u daljnjem tekstu: Agencija) i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). U trenutku sklapanja ugovora o posredovanju nalogodavac je upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima poslovanja i njegovim odredbama.

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

 • Posrednik u prometu nekretnina je agencija MEDIAR NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, Ulica grada Mainza 6, Zagreb, OIB:52738161010, koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).
 • Agent posredovanja u prometu nekretnina je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnine.
 • Posredovanje u prometu nekretninama radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu, i dr.
 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
 • Treća osoba je pravna ili fizička osoba koju posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojima je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).

 

 1. PONUDA NEKRETNINA

Ponuda nekretnina Agencije temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, najam, zakup, zamjenu, kao i na podacima zaprimljenim pisanim ili usmenim nalogom Nalogodavca.

Posrednik nije odgovoran u slučaju pogreške u opisu ili cijeni nekretnine te nije odgovoran u slučaju odustanka vlasnika nekretnine od posredovanog pravnog posla.

Ponude i obavijesti Agencije primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz njeno pisano odobrenje smije prenijeti Trećoj osobi. Ako je primatelj ponude upoznat s nekretninama koje mu je Agencija ponudila već ranije, obavezan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

 1. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i ostalim kanalima oglašavanja, prije sklapanja Ugovora. U tom slučaju, prodavatelj se obvezuje s posrednikom sklopiti ugovor naknadno, odnosno kada posrednik dovede u vezu s prodavateljem treću osobu radi pregovora  o sklapanju pravnoga posla.

Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorene strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

 1. PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Ugovor se ne može otkazati tijekom pregovora s trećom zainteresiranom stranom koju je doveo Posrednik.

Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.

 1. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da se za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika.

Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivome posredovanju, Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

 1. OBVEZE POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA

 

Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:

 1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla
 2. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
 3. Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na:

-očite nedostatke i moguće rizike u vezi sa neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,

-upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,

-pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani,

-nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,

-okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima

 1. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 2. Organizirati pregled nekretnine,
 3. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane,
 4. Čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu poslodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 5. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,
 6. Upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17),

Uz suradnju i obavijest Nalogodavca, ukoliko se na to posebno obvezao:

 1. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla,
 2. Organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod Javnog bilježnika,
 3. Prisustvovati sklapanju pravnog posla (predugovor i Ugovor),
 4. Prisustvovati primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla uz sastavljanje primopredajnog zapisnika,

Nakon sklopljenog ugovora o kupoprodaji, Posrednik se obvezuje za Nalogodavca (Kupca) nekretnine, izvršiti i sljedeće:

 1. Organizirati primopredaju nekretnine i sastaviti primopredajni zapisnik.
 2. Izvršiti registraciju Kupca kao novog korisnika usluga kod različitih pružatelja komunalnih usluga

 1. OBVEZE NALOGODAVCA U PROMETU NEKRETNINA

 

Sklapanjem ugovora o posredovanju s Posrednikom, Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:

 1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati na uvid lokacijsku, građevnu odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
 2. Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
 3. Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine.
 4. Obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu.
 5. Nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno.
 6. Ako je to izričito dogovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koje prelaze uobičajene troškove posredovanja
 7. Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

 1. POSREDNIČKA NAKNADA

Posrednik stječe pravo na naknadu u cijelosti nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.

Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje radnji Posrednika navedenih u točki 6. ovih Općih uvjeta.

Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju u postotku od postignute kupoprodajne cijene nekretnine, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu, u visini mjesečne najamnine, odnosno zakupnine, osim u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu sklopljenom na rok od 36 mjeseci (3 godina) i duže, u kojem slučaju posrednička naknada iznosi minimalno 150% iznosa mjesečne najamnine odnosno zakupnine.

CJENIK USLUGA AGENCIJE

 

Cjenik posredničkih provizija za poslove posredovanja prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i najma, u skladu je sa čl. 27 i 28. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

KUPOPRODAJA

Najviša ukupna provizija 6 %

Najniža ukupna provizija 2 %

 • PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

Iznos provizije 2–4 % od ostvarene kupoprodajne cijene, odnosno u većem iznosu ako je ugovorom o posredovanju tako dogovoreno.

 • KUPNJA

 

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

Iznos provizije: 1 – 2 % od ostvarene kupoprodajne cijene, odnosno u većem iznosu ako je ugovorom o posredovanju tako dogovoreno.

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine, svaka strana plaća agencijsku proviziju i to za nekretninu koju stječe u zamjeni, u minimalnom iznosu od 2% ili većem ako je ugovorom o posredovanju tako dogovoreno, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP

Za ugovor o Najmu/Zakupu, Najmodavac/Zakupodavac Posredniku plaća proviziju u visini jedne mjesečne najamnine/zakupnine, osim u slučaju sklapanja ugovora o najmu/zakupu sklopljenom na rok od 36 mjeseci (3 godine) i duže, u kojem slučaju posrednička naknada iznosi minimalno 150% iznosa mjesečne najamnine/zakupnine.

Najmoprimac i zakupoprimac ne plaćaju agencijsku proviziju, osim u slučaju ako je Najmoprimac ili Zakupoprimac dao usmeni nalog Posredniku za potražnjom nekretnine. U tom slučaju Posredniku plaća proviziju u visini mjesečne najamnine/zakupnine, odnosno u visini minimalno 150% iznosa mjesečne najamnine/zakupnine u slučaju kada se ugovor o najmu/zakupu sklapa na rok duži od 36 mjeseci.

U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točkom 6. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca, iznos posredničke satnice iznosi 30,00 € (slovima: trideseteura). U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točkom 6. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca, isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.

Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.

Nalogodavac je obvezan platiti Naknadu Posredniku, i kad je s Trećom osobom na koju mu je ukazao Posrednik, i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim pravnim poslom se postiže ista svrha kao i s posredovanim pravnim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu sa trećom osobom ako je:

-neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,

-organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,

-Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, email adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti Naknadu i u slučaju da ugovor za posredovani pravni posao s Nalogodavcem sklopi, odnosno kupoprodajnu cijenu, najamninu ili cijenu zakupa, isplati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je povezana bilo bračno, izvanbračno ili rodbinski, bilo članski, bilo s organima upravljanja ili na bilo koji drugi način sa trećom osobom, kupcem, prodavateljem, najmodavcem, najmoprimcem, zakupodavcem ili zakupnikom, koju je Posrednik doveo u vezu s Nalogodavcem radi sklapanja kupoprodajnog ugovora ili radi bilo kojeg drugog posredovanog posla, bez obzira da li je ta povezana osoba sama sudjelovala u pregovorima oko sklapanja kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg drugog posredovanog posla.

MATERIJALNI TROŠKOVI KOJI NE ULAZE U POSREDNIČKU NAKNADU

Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke radi promjene hipotekarnog dužnika, pristojbe, potvrde i različite druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla kojim se ostvaruje interes Nalogodavca (prodavatelja/kupca), već je to isključivo njegova obveza.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Opći uvjeti objavljeni su na internetskoj stranici www.mediar-nekretnine.hr i dostupni su u sjedištu Agencije. Sve izmjene i dopune Općih uvjeta Posrednik će sastaviti u pisanom obliku i objaviti na način iz prethodnog stavka.

Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi.

Opći uvjeti primjenjuju se od 03. studenog 2023. godine

 

Zagreb, 03. studenog 2023. godine

Revizija:

MEDIAR NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, Ulica grada Mainza 6, Zagreb, OIB:52738161010

 

 

INFORMACIJE O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Agencija MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. odgovorna je za poštivanje načela zaštite privatnosti. Sakupljanje i obrada osobnih podataka određena je Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom, klijent je suglasan da agenciji MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje podatke i/ili podatke trgovačkog društva koje predstavlja ili zastupa, a koje su potrebne za izvršenje usluga posredovanja u prometu nekretnina. Klijent dozvoljava da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara s agencijom MEDIAR NEKRETNINE d.o.o.

Agencija MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima svojih klijenata, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o klijentima, odnosno o kupcima/prodavateljima te najmodavcima/najmoprimcima koji su nužni za ispunjenje svojih obveza; informira navedene stranke o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje istim klijentima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Svi se podaci o klijentima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Agencije MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Način na koji se sakupljeni podaci obrađuju podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u agenciju MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. za vrijeme trajanja poslovnog odnosa, ali i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem su MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. dužne čuvati pojedinu dokumentaciju.

 1. IME I KONTAKTNI PODACI VODITELJA OBRADE

Voditelj obrade osobnih podataka je agencija MEDIAR NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, Ulica grada Mainza 6, Zagreb, OIB:52738161010.

Tel.: 092/501-9992  e-mail: marjan@mediar-nekretnine.hr

Obradu osobnih podataka klijenata vrše djelatnici agencije MEDIAR NEKRETNINE d.o.o.

 1. SVRHA OBRADE

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka je nužna za realizaciju usluge posredovanja. Svi osobni podaci koje je agencija MEDIAR NEKRETINE d.o.o. prikuplja u svrhu usluge posredovanja, zaštićeni su te se njihovoj obradi neće pristupiti ako to nije nužno za realizaciju usluge koja je zatražena, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ili ako za to ne postoji legitimni interes.

 • OPIS KATEGORIJA ISPITANIKA I KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Kategorije ispitanika od kojih agencija MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. prikuplja osobne podatke su svi klijenti koji žele uspostaviti poslovni odnos za usluge za koje je tvrtka zakonski registrirana, npr. posredovanje u kupoprodaji i najmu/zakupu nekretnina, tržišna procjena vrijednosti, savjetovanje… Kako bi Agencija mogla s klijentom zasnovati poslovni odnos i pružiti kvalitetnu uslugu, neophodno je da prikupi osobne podatke.

Bez privole za prikupljanje slijedećih osobnih podataka Agencija neće biti u mogućnosti pružiti svoje usluge:

 • ime i prezime, adresa,
 • OIB,
 • broj telefona i e-mail adresu
 • eventualno neki drugi osobni podaci za koje postoji obveza prikupljanja sukladno ZSPNFT (Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma) i Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina.

Vaši osobni podaci prikupljaju se i upisuju u:

 • posrednički ugovor,
 • terenski obrazac u koji se upisuju detalji o nekretnini koju prodajete ili želje i potrebe kod kupnje,
 • bazi podataka na internom serveru,
 • newsletter baza

Uz osobne podatke koje klijent dobrovoljno daje, prikupljaju se i javno dostupni podaci o nekretninama iz javno dostupnih registara (e-katastar i e-zemljišne knjige) koji mogu sadržavati osobne podatke klijenta ukoliko je isti vlasnik nekretnine ili osobne podatke o drugom vlasniku nekretnine.

Agencija MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. prilikom prikupljanja osobnih podataka vodi se načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu, a osobni podaci se prikupljaju i obrađuju s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Količina podataka koja se prikuplja ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu (npr. ugovori o posredovanju, kupoprodaji, zakupu, najmu, poslovnoj i tehničkoj suradnji i sl.). U slučaju da klijent pruža informacije o osobnim podacima koji nisu njegovi, dužan je o tome obavijestiti osobu čije je osobne podatke ustupio.

 1. KATEGORIJE PRIMATELJA KOJIMA SU OSOBNI PODACI OTKRIVENI ILI ĆE IM BITI OTKRIVENI

Osobnim podacima sakupljenim od klijenata raspolažu djelatnici MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. U slučaju sklapanja ugovora o poslovnoj ili tehničkoj suradnji postoji mogućnost da Agencija proslijedi osobne podatke klijenta vanjskom suradniku koji ima stručne kompetencije i koji osigurava dovoljna jamstva u pogledu osiguravanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka i s kojim Agencija ima potpisan ugovor o suradnji, a sve sa svrhom pružanja što brže i kvalitetnije usluge, kao npr. ustupanje podataka odvjetničkom društvu u svrhu izrade kupoprodajnih akata.

 1. PREDVIĐENI ROKOVI ZA BRISANJE RAZLIČITIH KATEGORIJA PODATAKA, AKO JE TO MOGUĆE

Osobni podaci čuvaju se u razdoblju: ili određenom pojedinim propisom (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma , Zakonu o računovodstvu i dr.) ili ne dulje od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ako razdoblje čuvanja nije propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja. Konkretno, podaci klijenata općenito se zadržavaju na vremensko razdoblje sukladno rokovima čuvanja propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a to je 10 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao. Isto tako, osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe (npr. za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i dr). Rokovi čuvanja podataka u slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, može biti dulji ili kraći od prethodno navedenih rokova, te taj rok određuju MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. kao voditelj obrade. U tom slučaju podaci se čuvaju samo onoliko koliko je potrebno u svrhu radi kojih se osobni podaci obrađuju.

 1. OPĆI OPIS TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH SIGURNOSNIH MJERA

Poslovanje agencije MEDIAR NEKRETNINE d.o.o. u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Agencija u domeni svojih mogućnosti poduzima tehničke i organizacijske mjere u svezi zaštite osobnih podataka svojih klijenata. Djelatnici raspolažu isključivo onim informacijama koje su mu potrebe za obavljanje posla. Isto tako, zadaća je djelatnika da su upoznati s mjerama i važnosti zaštite osobnih podataka ispitanika, kao i da se nadalje o istome educiraju.

VII. PRAVA KLIJENATA

Zaštita osobnih podataka podrazumijeva sljedeća prava klijenta, a to su:

– zatražiti pristup svojim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji ih obrađuju

– zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka

– zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade ustupljenih osobnih podataka, ukoliko za to postoji valjani razlog

– uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama

– opozvati privolu temeljem koje se osobni podaci obrađuju, nakon čega Agencija prestaje obrađivati osobne podatke u svrhu za koju je privola dana

– zatražiti prijenos svojih podataka drugom voditelju obrade

U slučaju da se želi realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, zahtjev za realizacijom prava treba se uputiti pisanim putem na e-mail adresu : marjan@mediar-nekretnine.hr, ili poštom na adresu MEDIAR NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, Ulica grada Mainza 6, Zagreb, OIB:52738161010.

Agencija MEDIAR NEKRETNINE d.o.o., kao voditelj obrade, zadržava pravo onemogućavanja brisanja osobnih podataka, odbijanja ograničavanja svrhe ili onemogućiti sprječavanje prenosivosti podataka trećim stranama ako time ne može ispuniti uslugu koja je zatražena ili ako je čuvanje određenih osobnih podataka propisano posebnim zakonom te ih je iz istog razloga dužna čuvati.

                                                              MEDIAR NEKRETNINE d.o.o.